BUDGIVNING

Här kan Ni fylla i formuläret för att registrera er för telefonbudgivning. Läs noga igenom villkoren och var noga med alla uppgifter.

För detta behöver vi även för att vara på säkra sidan en fotokopia på giltig legitimation ( pass, id-kort).  Registrering för telefonbudgivning kommer inte gå utan giltig legitimation. 

När registreringen är klar kommer ni att få ett personligt budgivningsnummer. 

Markera de lottnummer som Ni är intresserade av. När budgivningen startar och era valda nummer närmar sig kommer ni få ett samtal från “NOcallerID” där ni får assistans i budgivningen. 

Lycka till!

Medans vi fixar form kan ni redan nu skicka er intresse på

Viktigt att ha med:

Namn:

Email:

Telefonnummer:

Personnummer:

Adress:

Nummer på objekt delade med komma:

och ett foto på er Id: kort eller passport

budgivare@duocontradiction.com 

Villkor

1. Budgivning

 1.1 Deltagare i budgivning skall i förväg ansöka om att erhålla en numrerad auktionsspade hos Auktionen KONST FÖR UKRAINA senast kl 16.30 den 2 juni 2022. 

1.2 Bud skall avges med tydlig röst eller tydligt tecken såsom signalering med auktionsspaden.

1.3 Budgivare som önskar deltaga per telefon skall anmäla detta till budgivare@duocontradiction.com skriftligen senast kl 17.00 dagen före auktionen. 

1.4 Köpare blir den som avgivit det högsta budet. 

1.5 Auktionskommissarien har rätt att bortse från bud från viss budgivare och att avgöra om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud.

1.6 Auktionskommissarien har rätt att fastställa med vilket belopp höjning av bud skall ske för att nytt bud skall anses föreligga.

1.7 Vid inrop skall auktionsspaden uppvisas för auktionskommissarien varvid bindande registrering av köpet sker.

1.8 Transportköp eller annan anvisning i efterhand till annan köpare än den som inropat föremålet medges ej.

2. Utropspris

 Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Stockholms Auktionsverk. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utrops-priset.

3. Resultat

 3.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

3.2 Köpare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet.

3.3 Auktionsresultatet kan erhållas på Internet Resultat

Betalning

 4.1 Betalning kan göras med kort p plats, till bankgirokonto eller genom insättning på bankkonto. Betalning skall göras inom 5 arbetsdagar efter köpet.

4.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 4.1 äger Auktionen KONST FÖR UKRAINA rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:

(i) Häva köpet.

(ii) Kräva betallning.

(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.

(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad

(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Auktionen KONST FÖR UKRAINA har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Auktionen KONST FÖR UKRAINAk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Auktionen KONST FÖR UKRAINA har gentemot köparen.

5. Avhämtning

 5.1 Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Auktionen KONST FÖR UKRAINA tillhanda. Föremål skall avhämtas inom en vecka. Utlämning kan i vissa fall ske från ORDFRONT  på Karlbergsvägen 66A, Stockholm  (boka tid i förväg på  Natalia.Cardenas@ordfront.se)

5.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 5.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål uttages dubbel förvaringsavgift.

5.3 Auktionen KONST FÖR UKRAINA  ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 5.1.

5.4 För föremål som ej avhämtats inom 10 arbetsdagar efter köpet äger Auktionen KONST FÖR UKRAINA rätt att vidtaga följande åtgärder:

(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkost- nader debiteras köparen.

(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Auktionen KONST FÖR UKRAINA  har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Auktionen KONST FÖR UKRAINA  äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Auktionen KONST FÖR UKRAINA  har gentemot köparen.

5.5 Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.

6. Ansvar för fel

 6.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Auktionen KONST FÖR UKRAINA ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

6.2 Uppgift som lämnats i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Auktionen KONST FÖR UKRAINA  ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig med mindre att den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Auktionen KONST FÖR UKRAINA  ansvarar för att uppgifter i katalog angående ett föremåls upphovsman riktigt återger den allmänt godtagna uppfattningen vid tidpunkten för katalogens tryckande.

6.3 Avbildning i katalog sker endast i identifieringssyfte. Auktionen KONST FÖR UKRAINA ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

6.4 Föremål säljes i enlighet med texten i auktionskatalogen. Auktionen KONST FÖR UKRAINA  förbehåller sig rätten att ändra katalogbeskrivning. Sådan ändring anslås eller meddelas muntligt vid auktionstillfället.

6.5 Auktionen KONST FÖR UKRAINA  äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Auktionen KONST FÖR UKRAINA  svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Auktionen KONST FÖR UKRAINA  vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

6.6 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 6.2 andra stycket ovan skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

6.7 Auktionen KONST FÖR UKRAINA  ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

7. Leveransförsening

 7.1 Om leveransförsening beroende på förhållande som Auktionen KONST FÖR UKRAINA svarar för pågår mer än 20 arbetsdagar och är av väsentlig betydelse för köparen samt Auktionen KONST FÖR UKRAINA  bort inse detta, äger köparen genom skriftligt meddelande till Auktionen KONST FÖR UKRAINA  häva köpet och erhålla det belopp denna erlagt till SAuktionen KONST FÖR UKRAINA  vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

7.2 Auktionen KONST FÖR UKRAINA  ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

Force majeure

Auktionen KONST FÖR UKRAINA  är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Auktionen KONST FÖR UKRAINA  fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.

Tvist

 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.